Regulamin

Warunki cennika 

 

Dzień przyjazdu rozpoczyna się o godz. 16:00. Dzień wyjazdu kończy się o godz. 10:00. Cena zawiera sprzątanie po pobycie jak i pościel oraz ręczniki.

W lipcu i sierpniu obowiązuje pobyt minimalny 5-dniowy.

Zgodnie z prawem lokalnym w chwili przyjazdu pobiera się opłatę klimatyczną w wysokości 4,40 PLN od osoby za każdy dzień pobytu (tylko w gotówce).

Nasz objekt (w pomieszczeniach) jest strefą dla niepalących.

 

Regulamin wynajmu w karsibor.de

 

  1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc zakwaterowania zamieszczonych na stronie www.karsibor.de oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu między LEXPAX DE-PL Radosław Ciepłuch (w skrócie LEXPAX DE-PL), a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 

Niniejsze warunki korzystania z zakwaterowania stanowią integralną część umowy najmu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą LEXPAX DE-PL.

 

LEXPAX DE-PL Radosław Ciepłuch z siedzibą przy ul. Kanałowej 3b, 72-603 Świnoujście, NIP: PL 665-227-20-41 jest stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.

 

Miejsce zakwaterowania – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.karsibor.de, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy/dobowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.

 

Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu miejsca zakwaterowania, będącego w dyspozycji LEXPAX DE-PL.

 

  1. Rezerwacja

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji miejsce zakwaterowaniaów w następujący sposób:

 

Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej www.karsibor.de. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej, po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej w wysokości min. 40% od razu po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.

 

Poprzez wysłanie maila na adres info@karsibor.de, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie. Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi, na które należy wpłacić 40% zaliczki. Zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h, aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

Poprzez portale rezerwacyjne.

Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile LEXPAX DE-PL dysponuje dostępnym miejscem zakwaterowania.

 

  1. Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników LEXPAX DE-PL. Gość informuje telefonicznie LEXPAX DE-PL o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. LEXPAX DE-PL zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

 

Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.

 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

 

W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 

  1. Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez LEXPAX DE-PL

Zmiana rezerwacji przez LEXPAX DE-PL jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie miejsc zakwaterowania przez LEXPAX DE-PL. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie miejsc zakwaterowania przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie miejsc zakwaterowania przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas LEXPAX DE-PL zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.

 

LEXPAX DE-PL zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w miejscu zakwaterowania, udostępnienie miejsca zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego miejsca zakwaterowania. W przypadku braku zgody na zamianę miejsca zakwaterowania, umowa ulega zmianie a LEXPAX DE-PL ma obowiązek zwrotu Gościowi pobranej zaliczki.

 

  1. Płatność

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 

Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie www.karsibor.de

Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy LEXPAX DE-PL

Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie www.karsibor.de

Za pośrednictwem portali rezerwacyjnych w przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem jednego z nich.

 

  1. Ceny

Wszystkie ceny oferowane przez LEXPAX DE-PL są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

 

Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem.

 

Opłata uiszczana przez Gościa zawiera:

Stosowny podatek VAT oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)

Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.

 

Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, pobyt zwierzęcia, dodatkowe sprzątanie na życzenie Gościa. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest przez LEXPAX DE-PL w miejscu zakwaterowania w momencie zameldowania się Gościa.

 

Na życzenie Gościa LEXPAX DE-PL może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.

 

  1. Zasady pobytu

Gość zobowiązany jest do powiadomienia LEXPAX DE-PL o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.

Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 16:00 dnia przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.

 

Zameldowanie odbywa się bezpłatnie.

 

Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się bezpośrednio w zarezerwowanym miejscu zakwaterowania. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną przez pracownika LEXPAX DE-PL lub uzgadniane telefonicznie.

 

Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00 dnia wyjazdu.

 

Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy, ustalane są z pracownikem LEXPAX DE-PL. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

 

Gość zobowiązuje się do eksploatacji miejsca zakwaterowania zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z miejsca zakwaterowania jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do miejsca zakwaterowania.

 

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku LEXPAX DE-PL zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.

 

Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć miejsce zakwaterowania w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

 

Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do miejsca zakwaterowania. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 100PLN.

 

Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do LEXPAX DE-PL z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca LEXPAX DE-PL ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

 

Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z LEXPAX DE-PL.

 

W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie LEXPAX DE-PL ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.

 

LEXPAX DE-PL nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie miejsca zakwaterowania w okresie pobytu Gościa. LEXPAX DE-PL jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

 

LEXPAX DE-PL nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

 

W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu, LEXPAX DE-PL ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.

 

LEXPAX DE-PL nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest miejsce zakwaterowania jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od LEXPAX DE-PL dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 

W miejscu zakwaterowania obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 300 PLN.

 

Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi miejsce zakwaterowaniaami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

 

  1. Umowa najmu

Umowa najmu zawarta pomiędzy LEXPAX DE-PL obejmuje tylko i wyłącznie wynajem miejsca zakwaterowania. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

 

  1. Zwierzęta domowe

LEXPAX DE-PL dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem tylko w wybranych miejscach zakwaterowania. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

W miejscu zakwaterowania przebywać mogą tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

Koszt pobytu każdego zwierzęcia wynosi 20zł za dobę.

Psy muszą być wyprowadzane na smyczy.

Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł/szt. (zwierzęta mają mieć własne posłanie).

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy (swoje potrzeby psy maja załatwiać poza terenem obiektu).

Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika.

Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawiane samo w pokoju.

Wszystkie szkody w mieniu naszego objektu (również ogrodu, bądź na mieniu innych gości) spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez LEXPAX DE-PL, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.